Vedtekter for Senioruniversitetet i Søgne (SiS)

Vedtatt på årsmøte 16. mars 2022*

§ 1 Formål

Senioruniversitetet i Søgne er en selvstendig, ideell forening basert på individuelt medlemskap. Gjennom foredrag, kurs og gruppevirksomhet skal foreningen legge til rette for innføring i utvalgte fag og emner uten sikte på å oppnå formell kompetanse hos medlemmene.

 

§ 2 Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle og gir fri tilgang til forelesningene. For å bli medlem må man betale medlemskontingent. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

 

§ 3 Organisering

  1. Styret: leder, nestleder, kasserer, sekretær, leder av programkomiteen og tre varamedlemmer som rangeres.
  2. Programkomiteen: leder av programkomiteen og to medlemmer.
  3. Valgkomiteen: tre medlemmer.
  4. En revisor.

Styret har ansvar for driften av Senioruniversitetet etter retningslinjer gitt av årsmøtet. Ved stemmelikhet i styret teller styreleder dobbelt.

 

§ 4 Årsmøte

Årsmøtet er Senioruniversitetets øverste organ. Det skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Saklisten skal sendes medlemmene senest 14 dager før møtet.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

  1. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive protokollen.
  2. Årsmelding og revidert regnskap.
  3. Budsjett og arbeidsplan.
  4. Fastsette medlemskontingenten.
  5. Innkomne forslag. Forslag skal være styret i hende minimum 14 dager før årsmøtet.
  6. Valg av styre, programkomité, valgkomité og revisor.

    Valgene gjøres for to år av gangen og med en rytme som ivaretar kontinuitet.   

 

§ 5 Vedtektsendring

Vedtektsendring krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når 2/3 av styrets medlemmer i møte krever dette, eller når ¼ av medlemmene skriftlig krever det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen, og innkalling sendes ut minst 14 dager i forveien.

 
Med 2/3 flertall kan årsmøtet vedta å oppløse Senioruniversitetet.

Disponering av eventuelle midler og eiendeler skal skje i Senioruniversitetets ånd, og til kulturelle tiltak i foreninger, forum og lag, til beste for seniorene.  

 

*Vedtektene er tidligere endret i 2010 og 2012

Skroll til toppen